Twoja wizja to dla nas inspiracja.
Zaufaj profesjonalistom i ciesz się z efektów.

Stanowimy zespół profesjonalistów: projektantów, rzeczoznawców, inżynierów, architektów i techników. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na skuteczne działanie w możliwie najkrótszym terminie.

Zapytaj o wycenę projektu

Twoja wizja to dla nas inspiracja.
Zaufaj profesjonalistom i ciesz się z efektów.

Stanowimy zespół profesjonalistów: projektantów, rzeczoznawców, inżynierów, architektów i techników.
Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam na skuteczne działanie w możliwie najkrótszym terminie.

lat na rynku

ukończonych projektów

Świadczymy usługi dla Was od 10 lat

Zadzwoń po ofertę:

+48 605 415 660

PROJEKTOWANIE

Projekty budowlane i wykonawcze:

 • rozbiórek, budów, remontów, modernizacji, przebudów, wzmocnień obiektów inżynierskich i budowlanych;
 • projekty technologiczne,
 • projekty warsztatowe;
 • programy funkcjonalno – użytkowe, koncepcje projektowe;
 • projekty organizacji ruchu stałego i czasowego,
 • projekty przebudowy infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym sieci uzbrojenia terenu.
KONSULTING

Ekspertyzy techniczne zawierające:

 • ocenę tanu technicznego obiektu,
 • badania materiałowe,
 • statyczno-wytrzymałościową analizę konstrukcji wraz z określeniem nośności,
 • orzeczenie o stanie technicznym i ustalenie strategii dalszego postępowania,

Przeglądy drogowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, tuneli i przejść podziemnych, przepustów, konstrukcji oporowych):

 • bieżące,
 • podstawowe – okresowe kontrole roczne,
 • rozszerzone – okresowe kontrole pięcioletnie,
 • szczegółowe – co najmniej raz na pięć lat oraz w trybie awaryjnym.

Przeglądy kolejowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych, tuneli i przejść podziemnych, przepustów, konstrukcji oporowych):

 • kontrole okresowe, co najmniej raz w roku (kontrole coroczne),
 • kontrole okresowe, co najmniej raz na pięć lat (kontrole pięcioletnie),
 • przeglądy specjalne.

Ewidencje obiektów inżynierskich:

 • karty ewidencyjne obiektów mostowych, tuneli i przejść podziemnych, przepustów, konstrukcji oporowych,
 • karty albumowe obiektów mostowych,
 • książki obiektów mostowych

Wycena obiektów inżynierskich:

 • Określenie wartości odtworzeniowej obiektów inżynierskich, dla potrzeb ujęcia jako środki trwałe w ewidencji księgowej.

Wyznaczanie wartości wojskowej klasy obciążenia MLC dla obiektów mostowych, zgodnie ze standardami NATO:

 • Zgodnie z umową standaryzacyjną NATO STANAG 2021, która zobowiązuje państwa członkowskie do wyznaczenia – zgodnie ze standardami NATO – wojskowej klasy obciążenia obiektów mostowych położonych w ciągach dróg publicznych.
DIAGNOSTYKA I KONTROLA JAKOŚCI BETONU

BADANIA MATERIAŁOWE (BETON):
Ocena jakości betonu „in-situ” wykonywana bezpośrednio na betonie wbudowanym w konstrukcję,

 • Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie metodą „pull-out”,
 • Ocena wytrzymałości betonu na rozciąganie metodą „pull-off”,
 • Ocena wodoszczelności betonu metodą „in-situ”,
 • Ocena głębokości karbonatyzacji otuliny betonowej za pomocą metody „Rainbow-Test” (test tęczowy, pH tester),
 • Ocena zawartości i rozkładu chlorków w przekroju betonowym,
 • Lokalizacja prętów zbrojeniowych oraz ocena grubości otuliny betonowej,
 • Ocena wytrzymałości i jednorodności betonu na podstawie metody sklerometrycznej.
 • Pomiar wilgotności betonu,
 • Ocena przyczyn powstania rys i spękań, monitoring aktywności, szerokości rozwarcia rys powierzchniowych.

Badania laboratoryjne

 • Określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na próbkach rdzeniowych wyciętych z konstrukcji – metoda niszcząca.
 • Określenie wytrzymałości betonu na ściskanie na próbkach sześciennych przygotowanych na budowie – metoda niszcząca.
 • Badania chemiczne betonu: ocena zawartości i rozkładu jonów Cl- w przekroju betonowym, badania zawartości siarczanów i azotanów w konstrukcji, oznaczenie karbonatyzacji.

 

BADANIA MATERIAŁOWE (STAL):
Badanie stali konstrukcyjnej, na podstawie pobranych próbek z konstrukcji

 • Oznaczenie udarności stali,
 • Określenie gatunku stali,
 • Oznaczenie wytrzymałości stali na rozciąganie,
 • Oznaczenie twardości stali,
 • Oznaczenie składu chemicznego stali.
SPRZĘT DO BADAŃ IN-SITU

Sprzęt do badań in-situ

 • Sprzedaż nowoczesnych przyrządów pomiarowo-badawczych.
NADZORY

Nadzór nad projektami i dokumentacją.

Referencje

Dane firmy:

MSJ PROJEKT Justyna Nowicka

ul. Gagarina 22/3

54-620 Wrocław

NIP: 9211362153

REGON: 021074048 Nr konta

MBank: 42 1140 2017 0000 4602 1051 1782

 

Adres biura:

Wrocław, ul. Gagarina 7/7

+48 605 415 660